Määrused

Vallavolikogu VII koosseis

02.11.2009 M-1 2010 aasta maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine.
02.11.2009 M-2 Noarootsi vallavolikogu 14.03.2008 a. määruse nr 5 "Kohanimede määramine" osaline muutmine.
16.11.2009 M-3 Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu määramine.
07.12.2009 M-4 Noarootsi vallavara valitsemise kord.
Ruumi üürileping (lisa 1).
Ruumi ja sisustuse üleandmise-vastuvõtmise akt (lisa 2).
Sotsiaaleluruumi üürileping (lisa 3).
Ruumi rendileping (lisa 4).
07.12.2009 M-5 Noarootsi valla 2009 aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Noarootsi valla eelarve muutmine.
11.01.2010 M-6 Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine.
15.02.2010 M-7 Noarootsi valla arengukava aastateks 2008-2013 muutmine.
Noarootsi valla arengukava aastateks 2008-2013 (lisa 1).
15.02.2010 M-8 Noarootsi Vallavolikogu 11.12.2006. a määruse nr 24 „Noarootsi valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine.
NOAROOTSI VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI (lisa 1).
15.02.2010 M-9 Õigusaktide kehtetuks tunnistamine.
15.02.2010 M-10 Veetarbimise ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine.
15.02.2010 M-11 Noarootsi valla 2010 aasta eelarve vastuvõtmine.
Noarootsi valla 2010 aasta eelarve vastuvõtmine (lisa 1).
15.02.2010 M-12 Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord.
19.04.2010 M-13 Noarootsi valla 2010. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
10.05.2010 M-14 Noarootsi Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2009.majandusaasta aruande kinnitamine.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. (lisa 1).
10.05.2010 M-15 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.
14.06.2010 M-16 Noarootsi valla 2010 aasta eelarve muutmine.
16.08.2010 M-17 Noarootsi valla 2010 aasta eelarve muutmine.
21.10.2010 M-18 Noarootsi valla avaliku korra eeskiri.
21.10.2010 M-19 Noarootsi valla 2010. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine.
21.10.2010 M-20 Noarootsi Vallavolikogu 27.09.2007 a. maarusega nr 16 kinnitatud valla teehoiukava muutmine.
21.10.2010 M-21 Teede sulgemise maksu määramise kord.
18.11.2010 M-22 Noarootsi Noortevolikogu põhimäärus.
18.11.2010 M-23 Sutlepa raamatukogu põhimäärus.
18.11.2010 M-25 2011 a. maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine.
18.11.2010 M-26 Õpilastranspordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kord Noarootsi vallas.
18.11.2010 M-27 Noarootsi valla 2010 aasta eelarve muutmine.
16.12.2010 M-28 Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise kord.
(lisa 1).
Avaldus sünnitoetuse saamiseks (lisa 2).
Avaldus matusetoetuse saamiseks (lisa 3).
16.12.2010 M-29 Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2011.aastaks.
16.12.2010 M-30 Hooldajatoetuse taotlemise, maaramise ja maksmise kord.
Taotlus hooldajatoetuse taotlemiseks (lisa 1).
Taotlus täiendava hooldajatoetuse taotlemiseks (lisa 2).
16.12.2010 M-31 Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord.
Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse saamiseks (lisa 1).
Hooldatava isiku hindamise akt (lisa 2).
16.12.2010 M-32 Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord.
(lisa 1).
16.12.2010 M-33 Noarootsi Vallavolikogu 7. detsember 2009 maaruse nr 4. "Noarootsi vallavara valitsemise kord" muutmine.
16.12.2010 M-34 Noarootsi Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.
16.12.2010 M-35 Noarootsi valla 2010. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine.
20.01.2011 M-36 Küsimuste lahendamise delegeerimine.
17.02.2011 M-37 Noarootsi valla 2011.aasta eelarve vastuvõtmine.
(lisa 1).
(lisa 2).
17.02.2011 M-38 Noarootsi vallavalitsuse teenistujate, tootajate koosseisu ja palgakorralduse kinnitamine.
21.04.2011 M-39 Noarootsi valla 2011. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine..
21.04.2011 M-40 Projektlaagri pidamise kord.
21.04.2011 M-41 Noarootsi Vallavolikogu 14.03.2008 määruse nr. 5 "Kohanimede määramine" osaline muutmine.
21.04.2011 M-42 Noarootsi valla 2011 aasta eelarve muutmine.
19.05.2011 M-43 Noarootsi Vallavolikogu 14.03.2008 a. määruse nr 5 "Kohanimede määramine" muutmine.
16.06.2011 M-44 Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos lisatingimustega Noarootsi valla kohta.
16.06.2011 M-45 Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord.
16.06.2011 M-46 Noarootsi valla konsolideerimisgrupi 2010. majandusaasta aruande kinnitamine.
Noarootsi valla konsolideerimisgrupi 2010. majandusaasta aruanne.
16.06.2011 M-47 Noarootsi valla 2011. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
16.06.2011 M-48 Noarootsi valla tunnustuse avaldamise kord.

2009

23.01.2009 M-1 Noarootsi valla 2009. aasta eelarve vastuvõtmine.
Noarootsi Valla 2009. aasta eelarve lisa 1
23.01.2009 M-2 Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2009.aastaks
23.01.2009 M-3 Noarootsi Vallavalitsuse teenistujate koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine.
26.02.2009 M-4 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Noarootsi vallas.
Taotlus hooldaja/hooldajatoetuse taotlemiseks
23.03.2009 M-5 Sadamatele ametlike kohanimede määramine.
23.03.2009 M-6 Noarootsi valla 2009. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Noarootsi valla eelarve muutmine.
Lisa 1
23.03.2009 M-7 Pedagoogide palgamäärade kehtestamine.
23.03.2009 M-8 Noarootsi Kooli põhimääruse kinnitamine
Noarootsi Kooli Põhimäärus
Noarootsi valla 2008 a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Noarootsi valla 2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
24.08.2009 M-11 Noarootsi valla ehitusmäärus.
14.09.2009 M-12 Noarootsi valla heakorra eeskiri.
09.10.2009 M-13 Noarootsi valla 2009. aasta teine lisaeelarve.

2008

31.01.2008 M-1 Noarootsi valla 2008. aasta eelarve vastuvõtmine
Noarootsi Valla 2008. aasta eelarve lisa 1 ja lisa 2
31.01.2008 M-2 Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu tasu määramine
14.03.2008 M-3 Pedagoogide palgamäärade kehtestamine
14.03.2008 M-4 Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korrigeeritud arengukava kinnitamine
14.03.2008 M-5 Kohanimede määramine
14.03.2008 M-6 Küsimuste lahendamise delegeerimine
Noarootsi valla 2007 a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Noarootsi valla 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
26.06.2008 M-7 Noarootsi valla 2008. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve
21.10.2008 M-8 Noarootsi valla elamualade teemaplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
21.10.2008 M-9 2009 a. maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine
21.10.2008 M-10 Noarootsi valla 2008. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve
17.11.2008 M-11 Väikekohtadele kohanimede määramine
22.12.2008 M-12 Noarootsi valla 2008. aasta eelarve muutmine ja III lisaeelarve
22.12.2008 M-13 Noarootsi lasteaia lapsevanemate poolt kaetava õppevahendite kulude suuruse kehtestamine

2007

29.01.2007 M-1 Noarootsi Valla 2007. aasta eelarve vastuvõtmine.
Noarootsi Valla 2007. aasta eelarve lisa 1
Noarootsi Valla 2007. aasta eelarve lisa 2
2007. aasta investeeringud.
29.01.2007 M-2 Noarootsi Vallavolikogu 23.01.2006 määruse nr. 7 "Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele istungitest osavõtu tasu ja hüvituse määramine" muutmine.
29.01.2007 M-3 Noarootsi Vallavolikogu 29.05.2003 määruse nr. 20 "Noarootsi valla ehitusmäärus" muutmine.
29.01.2007 M-4 Noarootsi Kooli arengukava kinnitamine.
26.02.2007 M-5 Noarootsi Kooli õpetajate palgamäärad.
29.03.2007 M-6 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve.
30.04.2007 M-7 Noarootsi Vallavolikogu 14.11.2002 a. määruse nr. 1 "Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine" muutmine.
30.04.2007 M-8 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve.
28.05.2007 M-9 Noarootsi valla 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2006 a. majandusaasta aruanne.
21.06.2007 M-10 Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
21.06.2007 M-11 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine ja III lisaeelarve.
21.06.2007 M-12 Noarootsi valla konkursi "Kaunis Kodu" juhendi kinnitamine.
31.08.2007 M-13 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine ja IV lisaeelarve
27.09.2007 M-14 Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord.
27.09.2007 M-15 Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu kehtestamine.
27.09.2007 M-16 Noarootsi valla arengukava aastateks 2008-2013.
27.09.2007 M-17 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine.
27.09.2007 M-18 Soojusenergia piirhinna kehtestamine.
27.09.2007 M-19 Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord.
22.10.2007 M-20 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine ja V lisaeelarve.
14.11.2007 M-21 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine
14.11.2007 M-22 Elamualade teemaplaneeringu koostamise algatamine
19.12.2007 M-23 2008 a. maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine
19.12.2007 M-24 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine ja VI lisaeelarve
19.12.2007 M-25 Noarootsi valla 2007. aasta eelarve muutmine
19.12.2007 M-26 Noarootsi Vallavolikogu 27.09.2007 määruse nr 19 "Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine
19.11.2007 M-27 Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2008. aastaks

2006

15.12.2005 M-1 Noarootsi valla 2006 a. maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine.
15.12.2005 M-2 Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
15.12.2005 M-3 Noarootsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
15.12.2005 M-4 Noarootsi  valla 2005. aasta eelarve muutmine ja III lisaeelarve
23.01.2006 M-5 Noarootsi valla 2006. Aasta eelarve vastuvõtmine
Lisa
23.01.2006 M-6 Noarootsi  valla 2005. aasta eelarve muutmine ja IV lisa eelarve
23.01.2006 M-7 Volikogu esimehele ja volikogu  liikmetele istungitest osavõtu tasu ja  hüvituse määramine
09.03.2006 M-8 Noarootsi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise  ja andmise kord
09.03.2006 M-9 Noarootsi kooli  õpetajate  töötasustamise alused
09.03.2006 M-10 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
19.04.2006 M-11 Noarootsi valla 2006. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Noarootsi valla  eelarve muutmine
15.06.2006 M-12 Noarootsi valla  2005.a majandusaasta aruande kinnitamine
15.06.2006 M-13 Noarootsi valla üldplaneeringut täpsustava Noarootsi valla rannaalade teemaplaneeringu kehtestamine
15.06.2006 M-14 Noarootsi valla jäätmekava vastuvõtmine
Noarootsi valla jäätmekava
25.08.2006 M-15 Noarootsi valla 2006. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve
14.09.2006 M-17 Koolilõuna kulude kasutamise tingimused ja kord
26.10.2006 M-18 Miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu koostamise algatamine
26.10.2006 M-19 Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord 
26.10.2006 M-20 Hooldajatoetuse määramise hooldajatoetuse maksmise kord
11.12.2006 M-22 Noarootsi valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetuste määrad
11.12.2006 M-23 2007.a. maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine
11.12.2006 M-24 Noarootsi valla jäätmehoolduseeskiri

2005
Määrus nr. 1 2005.a.- Tee korrastamise keskmise maksumuse kehtestamine
Määrus nr. 4 2005.a. - Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine
Määrus nr. 5 2005.a. - Kaugküttepiirkonnas soojuse müügi piirhinna kehtestamine
Määrus nr. 7 2005.a. - Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Määrus nr. 8 2005.a. - I lisaeelarve
Määrus nr. 9 2005.a. - Noarootsi valla 2004.a majandusaasta aruande kinnitamine
Määrus nr. 10 2005.a. - Noarootsi lasteaia lapsevanemate poolt
Määrus nr. 11 2005.a. -
II lisaeelarve 2006 a. 

vanemad
2004 a. eelarve
Määrus nr. 1 2004 - Noarootsi valla ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord 
Määrus nr. 2 2004 - Noarootsi valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu palgamäärad ja palgatingimused 
Määrus nr. 7 - Noarootsi valla 2003. a eelarve kinnitamine
Määrus nr. 10 - Noarootsi valla 2003.a.lisaeelarve
Määrus nr. 12 - Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise,
 maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
Määrus nr. 18 - Noarootsi lasteaia lapsevanemate poolt kaetava õppevahendite 
kulude suuruse kehtestamine
Määrus nr. 19 - Noarootsi valla reservfondi kasutamise korra kinnitamine
Määrus nr. 23 - Noarootsi valla 2003.aasta 2. lisaeelarve
Noarootsi valla põhimäärus
Noarootsi raamatukogu põhimäärus
Sutlepa raamatukogu põhimäärus
Pürksi kultuurimaja põhimäärus
Noarootsi lasteaia põhimäärus
Noarootsi kooli põhimäärus
Teeregistri põhimäärus
Ehitusmäärus
Noarootsi valla üldplaneeringu kehtestamine
Kaugküttepiirkonna kehtestamine
Külavanema statuudi kinnitamine
2004 a. maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine
Määrus 29 - sünnitoetuse maksmine
Määrus 30 - arengukava vastuvõtmine
Määrus nr. 13 2004.a. - Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine
Määrus nr. 14 2004.a. - Noarootsi valla 2004.a. II lisaeelarve vastuvõtmine
Määrus nr. 15 2004.a. - Noarootsi Vallavolikogu 09.juuli 2003.a määruse nr 22 "Noarootsi valla üldplaneeringu kehtestamine" muutmine
Määrus nr. 16 2004.a. - Maamaksumäär 2005
Määrus nr. 17 2004.a. - Noarootsi Vallavolikogu 23.10.2004 määruse nr. 28 osaline muutmine
Määrus nr. 18 2004.a. - Erateede avalikuks kasutamiseks määramine
Määrus nr. 18 lisa - Erateed avalikuks kasutamiseks
Määrus nr. 19 - Noarootsi Vallavolikogu 26.01.2004 määruse nr 1 "Noarootsi valla 2004. aasta eelarve vastuvõtmine” muutmine ja 2004. aasta III lisaeelarve kinnitamine
Määrus nr. 20 2004.a.- Teehoiukulude hüvitise määramine
Määrus nr. 21 2004.a.- Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord ja lisa
Määrus nr. 22 2004.a.- Koolitoidu maksumuse kinnitamine ja hüvitise määramise kord
Määrus nr. 23 2004.a.- Noarootsi valla tänukirja statuudi ja kinnitamine ja lisad
Määrus nr. 24 2004.a.- Noarootsi Vallavolikogu 26.01.2004 määruse nr 1 "Noarootsi valla 2004. aasta eelarve vastuvõtmine” muutmine ja 2004. aasta IV lisaeelarve kinnitamine

Otsused

Noarootsi valla valimiskomisjoni otsus nr. 5
Noarootsi valla valimiskomisjoni otsus nr. 9
Noarootsi valla valimiskomisjoni otsus nr. 10

Eeskirjad

Heakorra eeskiri
Kaevetööde eeskiri
Kalmistute eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Avaliku korra eeskiri 
Ohtlike jäätmete kogumise juhised Noarootsi vallas
Jäätmehoolduseeskiri

 


Viimati uuendatud: 04.08.2011
webmaster: