Arengukava

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni korrigeeritud arengukava 2008-2019
Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korrigeeritud arengukava kinnitamine
Korrigeeritud arengukava seletuskiri
Finantseerimiskava aastateks 2008-2013
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2004-2016

Noarootsi valla jäätmekava
Noarootsi ja Oru valdade jäätmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine

Noarootsi valla arengukava 2008-2015
Volikogu otsus muutmise kohta
Arengukava terviktekst
Investeeringute vajadus 2008-2015 (arengukava p 9)
Lisa 1 - Investeeringute kava 2004-2007 ja selle täitmine
Lisa 2 - Elanikud
Lisa 3 - Teehoiukava 2008-2012
Teehoiukava muutmine
Lisa 4 - Põllumajandustootjad
Lisa 5 - Majutusteenus

Noarootsi valla tervise edendamise arengukava 2011-2013
Noarootsi valla tervise edendamise arengukava 2011-2013
Terviseprofiil
Volikogu otsus

 


Viimati uuendatud: 24.03.2011
webmaster: