Detailplaneeringute menetlemine seisuga 01.01.2011 a.

Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuli 2011 otsusega nr 87 Riguldi/Rickuli külas koostatud Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu.
Kehtestamise otsus
Asukoht
Seletuskiri
Detailplaan
Illustratsioon

Ramsi puhkekoha kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.
Noarootsi Vallavolikogu võttis 16.06.2011 a. otsusega nr 85 vastu Einbi/Enby külas asuvale Ramsi puhkekoht kinnistule (katastritunnus 52001:005:0008, pindala 0,55 ha) koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maaks, olemasolevate ehitiste baasil krundile loodus- ja käsitöökeskuse rajamine, avaliku lõkke- ja telkimiskoha rajamine ja merele avaliku pääsu tagamine. Määratakse hoonestustingimused, servituutide vajadus ning planeeritakse parkimiskohad ja kommunikatsioonilahendused. Detailplaneering muudab valla üldplaneeringut (muutub katastriüksuse maa sihtotstarve); keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub Noarootsi vallamajas 11. juulist 07. augustini 2011.a. kõikidel tööpäevadel kella 8-16. Avaliku väljapaneku kestel saab Noarootsi Vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke parandus- ja täiendusettepanekuid ning vaidlustada planeeringut.
Otsus
Asukoht
Seletuskiri
Detailplaan
Üldplaneeringu muudatusettepanek

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsus algatas 22.03.2011 korraldusega nr 34 detailplaneeringu koostamise Spithami/Spithamni külas asuval Seffers katastriüksusel tunnusega 52001:001:2172, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kuni 20-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kruntidele elamu ja ühe kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Korraldus
Kaart
Lähteseisukohad


Noarootsi Vallavalitsus algatas 22.03.2011 korraldusega nr 35 detailplaneeringu koostamise Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:2992, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kuni 15-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kruntidele elamu ja ühe kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Korraldus
Kaart
Lähteseisukohad


Noarootsi Vallavalitsus algatas 22.03.2011 korraldusega nr 36 detailplaneeringu koostamise Riguldi/Rickuli külas asuval Ees-Nurme katastriüksusel tunnusega 52001:001:2050, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kruntidele elamu ja kuni kolme kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Korraldus
Kaart
Lähteseisukohad

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavolikogu 17. veebruari 2011 otsusega nr 72 algatati üldplaneeringut muutva Poe katastriüksuse detailplaneeringu koostamine Pürksi/Birkase külas asuval Poe katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:2790; kinnistu registriosa nr 1712832; kinnistu pindala 0,35 ha). Detailplaneeringu eesmärk on valla üldplaneeringu muutmine (katastriüksuse sihtotstarbe muutmine), olemasolevate hoonete baasil kinnistule ühe tootmishoone rajamine. Detailplaneeringu ülesanne on määrata maakasutuse sihtotstarbeks tootmismaa, määrata katastriüksuse ehitusõigus, hoonestustingimused, servituutide vajadus ja keskkonnatingimused ning planeerida parkimiskohad ja kommunikatsioonilahendused. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.
Otsus
Kaart
Lähteseisukohad


Noarootsi Vallavolikogu 17. veebruari 2011 otsusega nr 73 algatati üldplaneeringut muutva Ramsi puhkekoha detailplaneeringu koostamine Einbi/Enby külas asuval Ramsi puhkekoht kinnistul (katastriüksus 52001:005:0008; kinnistu registriosa nr 1125132; kinnistu pindala 0,55 ha). Detailplaneeringu eesmärk on valla üldplaneeringu muutmine (katastriüksuse sihtotstarbe muutmine), olemasolevate hoonete baasil kinnistule loodus- ja käsitöökeskuse rajamine, avaliku lõkke- ja telkimiskoha rajamine ning merele avaliku pääsu tagamine. Detailplaneeringu ülesanne on määrata sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa, määrata katastriüksuse ehitusõigus, hoonestustingimused, servituutide vajadus ja keskkonnatingimused ning planeerida parkimiskohad ja kommunikatsioonilahendused. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna kinnistu maismaaosa ei asu kaitse- ega hoiualal. Planeeritava tegevuse tulemusena korrastatakse olemasolevad hooned, heakorrastatakse kinnistu ja reguleeritakse praegu kinnistul toimuvat stiihilist telkimist, lõkketegemist ja merele minekut.
Otsus
Kaart
Lähteseisukohad

Pansionaadi detailplaneeringu koostamise algatamine.
Noarootsi Vallavolikogu algatas 16 detsembri 2010 otsusega nr 62 detailplaneeringu koostamise Riguldi/Rickuli külas Taga-Sipsi katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0840; kinnistu registriosa nr 2627732; pindala 10564 m2), Kesk-Sipsi katastriüksusel (katastritunnus 52001: 001:0845; kinnistu registriosa nr 2627732; pindala 10559 m2) ja nende lähialal (juurdepääsutee ja kommunikatsioonide planeerimiseks). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Riguldi/Rickuli külas katastriüksused tunnustega 52001:001:0840 ja 52001:001:0845 üheks katastriüksuseks, määrata katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa, määrata maatükile pansionaadi ehitusõigus ja hoonestustingimused; planeerida juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahendused. Kuna planeeringuala asub üldplaneeringu järgi elamuehituspiirkonnas, siis muudab detailplaneering ka valla üldplaneeringut. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.
Volikogu otsus
Lähteseisukohad
Asukoha plaan

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Noarootsi Vallavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 56 jättis Noarootsi Vallavolikogu 16.09.2010 a. otsusega nr 53 algatatud Alvari katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Koostatud keskkonnamõju eelhinnangu alusel võib järeldada, et kui detailplaneering koostatakse arvestades keskkonna- ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.
Otsus
Eelhinnang

Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Noarootsi Vallavolikogu 16. septembri 2010 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Einbi/Enby külas asuval Alvari katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:2181; kinnistu registriosa nr 363332; pindala 7,6 ha) ja lähialal (juurdepääsutee ja kommunikatsioonide planeerimiseks). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Alvari katastriüksusele puhkeküla (10-15 puitmaja) rajamine. Planeeringu ülesanne on muuta katastriüksuse sihtotstarve osaliselt ärimaaks, määrata maatüki ehitusõigus ja hoonestustingimused; planeerida juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahendused. Kuna Alvari katastriüksus asub 100% ehituskeeluvööndis tuleb Keskkonnaametilt taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist ja sellest tulenevalt muudab detailplaneering ka valla üldplaneeringut. Vallavalitsusel koostada keskkonnamõjude eelhinnang ja esitada see koos Keskkonnaameti vastava seisukohaga vallavolikogule detailplaneeringule keskkonna-mõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise otsustamiseks.
Otsus
Eelhinnang
Kaart
Lähteseisukohad

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 9. septembrii 2010 korraldusega nr 140 algatati detailplaneeringu (nr DPL-5-10) koostamine Spithami/Spithamni külas asuvatel naaberkatastriüksustel Anders (katastritunnus 52001:001:0064; kinnistus-registri registriosa nr 1818432, pindala 0,25 ha, maakasutuse sihtotstarve elamumaa; maaomanik Rebecca Eldh) ja Lydia (katastritunnus 52001:001:1814; kinnistusregistri registriosa nr 1818332, pindala 0,21 ha, maakasutuse sihtotstarve elamumaa; maaomanik Klara Birgit Eldh). Detailplaneeringu ülesanne on katastriüksuste omavahelise piiri täpsustamine, Anders kinnistule elamu(suvila) ja kõrvalhoone ning Lydia kinnistule kõrvalhoone ehitusõiguse määramine, hoonestustingimuste määramine, kommunikatsiooni-lahenduste planeerimine ja servituutide vajaduse määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga ja lihtsustatud korras. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju planeeritava tegevusega ei kaasne. Planeeritav ala asub elamuehituspiirkonnas.

Detailplaneeringu kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu 16. augusti 2010 otsusega nr 51 Kehtestati Spithami/Spithamni külas koostatud Suur-Martonsi tee 1 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringute kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu 14. juuni 2010 otsusega nr 45 kehtestati Dirhami/Derhamn külas koostatud Puhke kinnistu detailplaneering; otsusega nr 46 kehtestati Spithami/Spithamni külas koostatud katastriüksuse 52001:001:2174 detailplaneering ja otsusega nr 47 kehtestati Spithami/Spithamni külas koostatud Bellamar kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu 10. mai 2010 otsusega nr 43 kehtestati Aulepa külas koostatud Jüri-Jaani kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavolikogu 15. märtsi 2010 otsusega nr 33 algatati üldplaneeringut muutva Suur-Martonsi tee 1 detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Suur-Martonsi tee 1 kinnistul (katastriüksus 52001:001:0939; kinnistu registriosa nr 2710832; kinnistu pindala 5034 m2; maa sihtotstarve elamumaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks, katastriüksusele puhkemaja ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna ühe puhkemaja ehitus ei avalda keskkonnale eeldatavalt olulist negatiivset mõju.

Detailplaneeringu kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu 15. märtsi 2010 otsusega nr 31 Kehtestati Spithami/Spithamni külas koostatud katastriüksuse 52001:001:2172 detailplaneering.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 8. veebruari 2010 korraldusega nr 19 algatati detailplaneeringu (DPL-2-10) koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:2174 (kinnistusregistri registriosa nr 2318332, pindala 0,6 ha, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, kruntidele elamumaa sihtotstarvete määramine, kruntidele elamu(suvila) ja kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Korraldusega nr 20 algatati detailplaneeringu (nr DL-3-10) koostamine Dirhami/Derhamni külas asuval Puhke kinnistul (katastritunnus 52001:001:1182; kinnistu registriosa nr 1138532; pindala 0,3 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on muuta maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks ja katastriüksusel asuva endise kauplus-söökla (ehitisregistrikood 105008268) rekonstrueerimine kaluritele vajalikuks tootmise ja pärandkultuuri hoidmise kohaks. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 27. jaanuari 2010 korraldusega nr 12 algatati detailplaneeringu (nr DPL-1-10) koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Bellamar katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0620; kinnistu registriosa nr 2437132; pindala 2357 m2, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju planeeritava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsus 9. novembri 2009 korraldusega nr 211 algatas detailplaneeringu (nr DPL-2-09) koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:2172 (kinnistusregistri registriosa nr 2318332, pindala 1,2 ha, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kruntideks, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub, kuna eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju planeeritava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringute kehtestamine
14. septembril 2009 kehtestas Noarootsi Vallavolikogu otsusega nr 29 Katastriüksuse 52001:005:1700 detailplaneeringu; otsusega nr 30 Katastriüksuse 52001:005:0714 detailplaneeringu ja otsusega nr 31 Bista kinnistu detailplaneeringu.

Jüri-Jaani kinnistu ja lühiala detailplaneeringu algatamine
Noarootsi vallavolikogu 25. mai 2009 otsusega nr 21 algatas detailplaneeringu koostamise Aulepa/Dirsläti külas asuval Jüri-Jaani kinnistul (katastritunnus 52001:003:0033; kinnistu registriosa nr 1924232; pindala 20,66 ha) ja selle lähialal. Detailplaneeringu eesmärk on teha ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks, katastriüksuse kaheks jagamine, planeeringuala loodeossa ühe kuni 3MW võimsusega tuulegeneraatori ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, sihtotstarvete määramine ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest ühe 3MW tuulegeneraatori rajamine ei too eeldatavalt kaasa olulist keskkonnamõju. Tuulikust lähima elamuni on vähemalt 900m ja looduskaitselisi objekte läheduses pole. Aulepa tuulepargi teemaplaneeringu koostamisel on tehtud keskkonnamõju strateegiline hindamine 22 tuuliku jaoks (rajamisele tuleb aga piirkonda kokku 16 tuulegeneraatorit).

Detailplaneeringute kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 25. mai 2009 otsusega nr 22 Spithami külas Lis katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringute kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27. aprilli 2009 otsusega nr 18 Aulepa/Dirslätt külas Reheansu-Juhani detailplaneeringu.

Detailplaneeringute kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26.veebruari 2009
otsusega nr 10 Spithami/Spithamn külas koostatud katastriüksuse 52001:001:2252 detailplaneeringu;
otsusega nr 11 Tuksi/Bergsby külas koostatud Bergsby katastriüksuse detailplaneeringu;
otsusega nr 12 Sutlepa/Sutlep külas koostatud Külakeskuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringte kehtestamine
Noarootsi Vallavolikogu 23. jaanuari 2009 otsusega nr 2 kehtestati Noarootsi valla elamualade teemaplaneering ja otsusega nr 3 kehtestati Vihu kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 27. oktoobri 2008 korraldusega nr 257 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:2252 (kinnistu registriosa nr. 2516532; pindala 0,21 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 algatas detailplaneeringu koostamine Aulepa/Dirslätt külas asuval Reheansu Juhani kinnistul (katastritunnus 52001:003:0810; kinnistu registriosa nr.501132; pindala 3,05 ha). Detailplaneeringu eesmärk on teha ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks, maa-alale ühe 3MW tuulegeneraatori ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, sihtotstarvete määramine ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub, sest ühe 3MW tuulegeneraatori rajamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Tuulikust lähima elamuni on vähemalt 600m ja looduskaitselisi objekte läheduses pole.

Grus kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 12. mai 2008 korraldusega nr 126 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Grus kinnistul (kinnistu registriosa nr.1773532; katastriüksus tunnusega 52001:001:0289; pindala 0,36 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Lindrose kinnistu detailplaneeringu algatamine.
28. aprilli istungil algatas Noarootsi Vallavolikogu otsusega nr. 30 detailplaneeringu koostamise Riguldi/Rickuli külas asuval Lindrose kinnistul (katastritunnus 52001:001:3830; kinnistu registriosa nr.1997132; pindala 16,3 ha). Detailplaneeringu eesmärk on teha ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks, maa-alale tuulegeneraatori ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, sihtotstarvete määramine ning juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 14. aprilli 2008 korraldusega nr 101 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Lis katastriüksusel (kinnistu registriosa nr.273532; katastriüksus tunnusega 52001:001:2402; pindala 0,2 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Noarootsi Vallavolikogu 14. märtsi 2008 otsusega nr 9 tunnistati kehtetuks Spithami/Spithamni külas koostatud Lagmans katastriüksuse detailplaneering, kuna maaomanikud loobuvad detailplaneeringu ellu viimisest.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 10.märtsi 2008 korraldusega nr 72 algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäck külas asuval Toomas katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:4481; kinnistu registriosa nr.782632; pindala 15,65 ha). Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kruntideks, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Korraldusega nr 73 algatati detailplaneeringu koostamine Tuksi/Bergsby külas asuval Halli katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0364; kinnistu registriosa nr.1876232; pindala 2,97 ha). Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale täiendava ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsiooni-lahenduste planeerimine. Detailplaneeringud koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Albacken kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 25. veebruari 2008 korraldusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Albacken kinnistul (kinnistu registriosa nr.1670132; katastriüksus tunnusega 52001:001:1881; pindala 0,35 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine

Noarootsi Vallavalitsus 11. veebruari 2008 korraldusega nr 38 algatati detailplaneeringu koostamine Dirhami/Derhamni külas asuval Kasemäe katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0710; kinnistu registriosa nr.86032; pindala 3,4 ha). Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Noarootsi Vallavalitsuse 11. veebruari 2008 korraldusega nr 39 algatati detailplaneeringu koostamine Kudani/Gutanäs külas asuval Luige katastriüksusel (katastritunnus 52001:004:0197; kinnistu registriosa nr.526632; pindala 10,84 ha). Detailplaneeringu eesmärk on maaala jagamine kaheks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamisealgatamise vajadus puudub.

Külakeskuse detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavolikogu 19. detsembri 2007 otsusega nr 81 algatati üldplaneeringut muutva Külakeskuse detailplaneeringu koostamine Sutlepa/Sutlep külas asuval Haljasala kinnistul (katastriüksus 52001:002:0098; kinnistu registriosa nr.2014032; kinnistu pindala 3,79 ha; planeeringuala ca 1,5ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsu-teede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneeringule keskkonna-mõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 10.12.2007 korraldusega nr 284 algatati detailplaneeringu koostamine Paslepa/Pasklepi külas asuval Helbe katastriüksusel (katastritunnus 52001:004:2310; kinnistu registriosa nr.705132; pindala 46,8 ha). Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala osaline (ca 15,5 ha) kruntimine, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Kaisla kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 26. novembri 2007. a. korraldusega 269 algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval Kaisla kinnistul (katastriüksus 52001:003:0840; kinnistu registriosa nr. 638932; pindala 13,8 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Bista kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 12. novembri 2007.a. korraldusega 251 algatati detailplaneeringu koostamine Rooslepa/Roslepi külas asuval Bista kinnistul (katastriüksus 52001:001:0626; kinnistu registriosa nr. 2435732; pindala 7,0 ha).Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 22.oktoobri 2007.a. korraldusega nr 230 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:2994; kinnistu registriosa nr.2433432; pindala 18,0 ha).Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse osaline jagamine kruntideks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Kukerpuu kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 24. septembri 2007.a. korraldusega nr 211 algatati detailplaneeringu koostamine Riguldi/Rickuli külas asuval Kukerpuu kinnistul (katastriüksus 52001:001:0103; kinnistu registriosa nr.1785532; pindala 1,83 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamised
Noarootsi Vallavalitsuse 24. juuli 2007 korraldusega nr 167 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Kilen kinnistul (katastritunnus 52001:001:2280; kinnistu registriosa nr.267132; pindala 0,74 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kolmeks, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.
Noarootsi Vallavalitsuse 24. juuli 2007 korraldusega nr. 168 algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäcki külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:0623; kinnistu registriosa nr.1773132; pindala 3,8 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine

Noarootsi Vallavalitsuse 3. juuli 2007 korraldusega:
Nr. 154 algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäcki külas asuval Nibons katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0662; kinnistu registriosa nr.80732; pindala 6,0 ha).
Nr. 155 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Vihu katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:4440; kinnistu registriosa nr.935232; pindala 13,61 ha).
Detailplaneeringute eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneeringud koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringutele keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Osvaldi kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr. 140 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Osvaldi kinnistul (kinnistu registriosa nr.1910732; katastriüksus tunnusega 52001:001:0174; pindala 0,22 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute vastuvõtmine
Noarootsi Vallavolikogu 28. mai 2007.a.otsusega nr 41 võeti vastu Paslepa/Pasklepi külas koostatud Mere, Serviku ja Riisika detailplaneeringud. Detailplaneeringute eesmärk on eluasemekohtade maa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Noarootsi Vallavalitsusel taotleda Keskkonnaministrilt nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks detailplaneeringutes toodud kohtades.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 22. mai 2007 korraldustega:
1) nr 111 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas järgmistel kõrvuti asuvatel katastriüksustel: Salem katastriüksus 52001:001:3411; kinnistu registriosa nr.529632; pindala 0,8 ha; Katastriüksus 52001:001:3412; kinnistu registriosa nr.1012232; pindala 0,6 ha; Katastriüksus 52001:001:1563; kinnistu registriosa nr.183232 ; pindala 1,0 ha.
2) nr 112 algatati detailplaneeringu koostamine Riguldi/Rickuli külas asuval Marksi kinnistul katastriüksus 52001:001:0791, pindala 6,0 ha;
3) nr 113 algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäcki külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:3453; kinnistu registriosa nr.2280132; pindala 2,8 ha).
Detailplaneeringute eesmärk on katastriüksuste osaline jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneeringud koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringutele keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Osmussaare väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 8. mai 2007 korraldus nr 108 algatati Osmussaare väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Antud korraldusega saab tutvuda Noarootsi Vallavalitsuses sekretäri juures tööpäevadel kella 8.00 kuni 12.00.

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 23. aprilli 2007.a. korraldusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:001:2733; kinnistu registriosa nr.2326832; pindala 6,1 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringute algatamine

Noarootsi Vallavalitsuse 10. aprilli 2007.a. korraldustega:

nr 82 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:001:2522; kinnistu registriosa nr.301532; pindala 5,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.
nr 83 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Martons katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:2521; kinnistu registriosa nr.301532; pindala 0,7 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.
nr 84 algatati detailplaneeringu koostamine Paslepa/Pasklepi külas asuval Haraka kinnistul (katastritunnus 52001:004:2340; kinnistu registriosa nr.705232; pindala 30,6 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kruntideks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Detailplaneeringud koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringutele keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 13.03.2007 korraldusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Tahu/Skåtanäsi külas asuval Kuuse katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:0090; kinnistu registriosa nr.2227032; pindala 3,19 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele maatükkidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine ja korraldusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:003:0762 (kinnistu registriosa nr.2264432; pindala 8,0 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele maatükkidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Detailplaneeringute algatamine

Noarootsi Vallavalitsuse 1. märtsi 2007 korraldustega:

nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Riguldi/Rickuli külas asuval Paju kinnistul (katastritunnus 52001:001:3090; kinnistu registriosa nr.1080132; pindala 3,4 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

nr. 36 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:001:2523; kinnistu registriosa nr.301532; pindala 3,5 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

nr. 37 Algatada detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:001:2524; kinnistu registriosa nr.301532; pindala 6,1 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

nr. 38 algatati detailplaneeringu koostamine Paslepa/Pasklepi külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:005:1700; kinnistu registriosa nr.273032; pindala 3,3 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Jussi detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavolikogu 26. veebruari 2007.a. otsusega nr 15 algatati detailplaneeringu koostamine Pürksi/Birkase külas asuval Jussi kinnistul (katastritunnus 52001:005:1770; kinnistu registriosa nr.443332; pindala 18,2 ha).Detailplaneeringu eesmärk on teha ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks, katastriüksuse osaline jagamine kruntideks, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 13. veebruari 2007.a. istungil:algatati detailplaneeringute koostamine korraldusega nr 25 Rooslepa/Roslepi külas asuval Alliko katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0361; kinnistu registriosa nr.41232; pindala 19,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Korraldusega nr 26 Österby külas asuval Simona katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:0620; kinnistu registriosa nr.113432; pindala 12,5 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu osaline jagamine kruntideks, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. korraldusega nr 27 detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Berga katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:1611; kinnistu registriosa nr.475932; pindala 0,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Katastriüksuse 52001:001:1562 detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 23. jaanuari 2007.a. korraldusega nr 12 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:001:1562 (kinnistu registriosa nr.183232; pindala 4,3 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Katastriüksuse 52001:005:0166 detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 13.12.2006 a. korraldusega nr.327 algatati detailplaneeringu koostamine Einbi/Enby külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:005:0166 (kinnistu registriosa nr.2264532, pindala 4,65 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine viieks, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringule ja rannaalade teemaplaneeringule.

Riinu kinnistu detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 11.01.2007 a. korraldusega nr.08 algatati detailplaneeringu koostamine Rooslepa/Roslepi külas asuval Riinu katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0431; kinnistu registriosa nr.2121432; pindala 5289 m2). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule hoonestustingimuste määramine ja juurdepääsutee ning kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringule ja peab tuginema koostamisel oleva miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringu põhiseisukohtadele.

Katastriüksuse 52001:005:1195 detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 28. novembri 2006.a. korraldusega nr 314 algatati detailplaneeringu koostamine Tahu/Skåtanäsi külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:005:1195 (kinnistu registriosa nr.192732; pindala 2,4 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestus-tingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsus on algatanud järgmiste detailplaneeringute koostamise:
Elbiku/Ölbäcki külas Linda kinnistu (52001:001:4170; 8,8 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on kinnistu osaline jagamine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.
Tuksi/Bergsby külas Masti, Poomi, Purje, Kiilu ja Ankru kinnistute (52001:001:0178; 52001:001:0164-0167; kokku 2,72 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Detailplaneeringute algatamine
1. Noarootsi Vallavalitsuse 24. oktoobri 2006 korraldusega nr 269 algatati detailplaneeringu koostamine Paslepa/Pasklepi külas asuval Parmu kinnistul (katastritunnus 52001:005:1620; pindala 10,6 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestus-tingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub. 
2. Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr 270 algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval Rohuaia kinnistul (katastritunnus 52001:003:0053; pindala 3,65 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 
Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsus 10. oktoobri 2006 korraldusega nr 263 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Künka kinnistul (katastritunnus 52001:001:4900; pindala 1,23 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.
Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 26. septembri 2006.a. korraldusega nr 246 algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval Vainu katastriüksusel (katastritunnus 52001:003:0790; pindala 7,5 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele maatükkidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 
x Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Bergsby katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 12. septembri 2006.a. korraldusega nr. 230 algatati detailplaneeringu koostamine Tuksi/Bergsby külas asuval Bergsby katastriüksusel tunnusega 52001:001:2751 pindala 3,3 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.
Detailplaneering koostatakse vastavuses valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadus puudub.

Detailplaneeringute algatamine  
Noarootsi Vallavalitsuse 24. 08.2006 korraldusega nr 220 algatati detailplaneeringu koostamine Kudani/Gutanäsi külas asuval katastriüksusel katastritunnusega 52001:004:0230 (kinnistu registriosa nr. 81532; pindala 3,2 ha). Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr 221 algatati detailplaneeringu koostamine Einbi/Enby külas asuval katastriüksusel tunnusega 52001:005:0167 (kinnistu registriosa nr.1588932; pindala 3,58 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kolmeks, tekkivatele kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Detailplaneeringute algatamine  
Noarootsi Vallavalitsuse 8. augusti 2006 korraldusega nr 203 algatati detailplaneeringu koostamine Dirhami/Derhamni külas asuval Sandviki katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0690; kinnistu registriosa nr.112032; pindala 4,85 ha) ja korraldusega nr 204 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamni külas asuval Virva katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0057; kinnistu registriosa nr.1167132; pindala 9,64 ha). 
Detailplaneeringute eesmärk on maa-alade kruntimine, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommuni-katsioonilahenduste planeerimine. 

Ottsaare kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine
Noarootsi Vallavalitsuse 8. augusti 2006 korraldusega nr 202 algatati Kudani/Gutanäsi külas asuva Ottsaare kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kinnitati keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks ekspert Tõnu Oja.

Detailplaneeringute algatamine
Vallavalitsuse korraldusega nr 182 algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval Aasa kinnistul (katastritunnus 52001:003:0054; kinnistu registriosa nr.1891832; pindala 18616 m2). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kolmeks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsiooni-lahenduste planeerimine.
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr 183 algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval Kalju kinnistul (katastritunnus 52001:004:1220; kinnistu registriosa nr.374332; pindala 19,3 ha). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine elamukruntideks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Detailplaneeringute algatamine
1) Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr. 109 9. mai 2006 algatati Paslepa/Pasklepi külas järgmiste detailplaneeringute koostamine:
Serviku detailplaneering Serviku I-X katastriüksustel (katastritunnused 52001:004:0047-0049, 52001:004:0051-0057; kinnistu registriosa nr.1737032 – 1737832, 1080032) kogupindala 2,26 ha; Riisika detailplaneering Riisika I-X katastriüksustel (katastritunnused 52001:004:0037-0046; kinnistu registriosa nr.531332, 1679532-1680332) kogupindala 2,32 ha; Mere detailplaneering Mere, Punga, Purde, Kõue, Kärje, Piisa, Kaste ja Tilga katastriüksustel (katastritunnused vastavalt 52001:004:0019, 52001:004:0104-0108, 52001:004:0932, 52001:004:0111; kinnistu registriosa nr.1239532, 1990432-1991032) kogupindalaga 4,4348 ha.
Detailplaneeringute eesmärk on kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine. 
2) Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr. 110 9. mai 2006 algadati detailplaneeringu koostamine Osmussaare/Odensholmi külas asuvatel Osmussaare tuletornlinnaku katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0060; kinnistu registriosa nr.1222532; pindala 4,38 ha) ja Osmussaare tuletorn katastriüksusel (katastritunnus 52001:001.4350; kinnistamata; pindala 0,06 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on tuletorni juurde juurdepääsutee määramine, maa-alale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine, sihtotstarbe muutmine. 

Marra detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 11. aprilli 2006.a. korraldusega nr 89 algatati detailplaneeringu koostamine Einbi/Enby külas asuval Marra katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:1800; pindala 12,8 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 

Järve IV detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 11. aprilli 2006.a. korraldusega nr 90 algatati detailplaneeringu koostamine Kudani/Gutanäsi külas asuval Järve IV katastriüksusel (katastritunnus 52001:004:0250; pindala 2,1 ha). Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 

Hansase detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 11. aprilli 2006.a. korraldusega nr 91 Österby külas asuval Hansase katastri üksusel (katastritunnus 52001:005:0058; pindala 1,33 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud katastriüksuse jagamine kaheks, tekkivale hoonestamata krundile ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 

Ottsaare detailplaneeringu algatamine  
Noarootsi Vallavolikogu 09. märtsi 2006.a. otsusega nr 25 algatati detailplaneeringu koostamine Kudani/Gutanäsi külas asuval Ottsaare katastriüksusel (katastritunnus 52001:004: 0162; pindala 51,56 ha).
Detailplaneeringu eesmärk on teha ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks, katastriüksuse osaline jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, sihtotstarvete määramine ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine, planeeringualale siseveekogu rajamine.

Roosta III detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 14. märtsi 2006.a. korraldusega nr 59 algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäcki külas asuva Roosta Puhkeküla katastriüksuse (katastritunnus 52001:001:2380; pindala 10,95 ha) maa-alal pindalaga ca 1,86 ha. 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale täiendava ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine. 

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 14. veebruari 2006.a. korraldusega nr. 34 algatati detailplaneeringu koostamine Paslepa/Pasklepi külas asuval Kännu katastriüksusel (katastritunnus 52001:004:0023; pindala 0,33 ha).
Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine.

Jüri-Ado detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega algatati detailplaneeringu koostamine Paslepa/Pasklepi külas asuval nimetul katastriüksusel (katastritunnus 52001:004:1132; kinnistu registriosa nr.1762832; pindala 11,9 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurde-pääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine. 

Karjase detailplaneeringu algatamine  
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr 5 10. jaanuaril 2006.a. algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäck külas asuval Karjase katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0720; kinnistu registriosa nr.124032; pindala 3,2 ha). Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine.

Sandra detailplaneeringu algatamine 
Noarootsi Vallavalitsuse 08.novembri 2005.a. korraldusega nr 264 algatati detailplaneeringu koostamine Elbiku/Ölbäck külas asuval Sandra katastri-üksusel (katastritunnus 52001:001:3700; kinnistu registriosa nr.6375; pindala 5,9 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurde-pääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine. 

Teeveere detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr 253 25. oktoobril 2005.a. algatati detailplaneeringu koostamine Hara/Harga külas asuval Teeveere katastriüksusel (katastritunnus 52001:003:0830; pindala 12,1 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurde-pääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine. 

Marika detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega nr. 175 05.juuli 2005 algatati detailplaneeringu koostamine Spithami/Spithamn külas asuval Marika katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:3720; kinnistu registriosa nr.6493; pindala 45,7 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala osaline kruntimine, kruntidele sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine. 

Larsas-Valle detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsus algatas 09.juunil 2005.a. korraldusega nr.136 detailplaneeringu koostamise Spithami/Spithamn külas asuval Larsas-Valle katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0217; kinnistu registriosa nr.18890; pindala 2129 m2).
Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ja kommunikatsioonilahenduste määramine.


Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsus algatas 08.veebruari 2005.a. korraldusega nr.18 detailplaneeringu koostamise Spithami/Spithamn külas asuval Rebasemäe katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:3350; kinnistu registriosa nr.5640; pindala 2,17 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonilahenduste määramine. 
Detailplaneeringute algatamine
14.oktoobri 2004.a. Noarootsi Vallavolikogu otsusega nr 41 algatati detailplaneering Pürksi/Birkas külas asuval Jussi katastriüksusel (katastritunnus 52001:005:1770; kinnistu registriosa nr.4433; pindala 18,2 ha). Detailplaneeringu eesmärk on teha ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks, katastriüksuse osaline jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, sihtotstarvete määramine.

Detailplaneeringute algatamine
 26.augusti 2004.a. otsustas Noarootsi Vallavolikogu otsusega nr 32 algatada Paslepa külas asuvatel Graisi katastriüksusel (katastritunnus 52001:004:0570; pindala 5,1 ha ) ja Jürimäe katastriüksusel (katastritunnus 52001:004: 1390; pindala 4,6 ha ja jätkuvalt riigiomandis oleval maa ja vee alal (ca 2,8 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride täpsustamine, maa osaline jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahenduse planeerimine, sihtotstarvete määramine, mere rannajoone muutmine, tiikide rajamine.
 24.augusti 2004.a otsustas Noarootsi Vallavalitsus korraldusega nr 142 algatada Riguldi külas Okka detailplaneering katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:3880; pindala 5,7 ha ) Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahenduse planeerimine, sihtotstarvete määramine

Detailplaneeringu algatamine
Noarootsi Vallavalitsuse 22.juuni 2004.a. korraldusega nr 109 algatati detailplaneering Riguldi/Rickul külas asuval Kondi katastriüksusel (katastritunnus 52001:001:0228; pindala 15,07 ha). 
Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala osaline kruntimine, tuulegeneraatori paigaldamisõiguse ja hoonestustingimuste määramine, sihtotstarvete määramine. 

Detailplaneeringu algatamine
25.mail 2004.a. algatas Noarootsi Vallavalitsus korraldusega nr. 88 Paslepa külas asuval Arturi katastriüksustel 52001:005:2460; pindala 8,1 ha detailplaneeringu. 
Algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala kruntimine, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kruntidele sihtotstarvete määramine. 
Aulepa tuulepargi teemaplaneeringu algatamine
4.märtsi 2004.a. Noarootsi Vallavolikogu otsusega nr 10 algatati Aulepa tuulepargi teemaplaneering, et täpsustada valla üldplaneeringus märgitud tuulepargi maa-ala piire.

DETAILPLANEERINGUD


Viimati uuendatud: 02.08.2011
webmaster: