Heakord

Noarootsi valla heakorra eeskiri.

Konkursi "Kaunis Kodu" läbiviimise komisjoni moodustamine.

Konkursi "Kaunis Kodu" juhend.

Noarootsi valla kaunid kodud läbi aastate.

TEEÄÄRTE PUHASTAMINE
Vastavalt Noarootsi valla heakorraeeskirja §11 punktile 1 peab kinnistu omanik korras hoidma teeääred üldjuhul 5 m ulatuses mõõdetuna tee teekatte servast (puude ja võsa eemaldamine võimaldamaks lume lükkamist ja teeäärte niitmist; põõsaste ja puude nende okste kärpimine, mis varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit või takistavad liiklemist teel). Samuti on probleem teele liiga lähedale ehitatud aedadega. Nende tõttu on takistatud käesoleval aastal mitmetel teedel lumelükkamine. Palume tagada, et 2 m ulatuses mõõdetuna teekatte servast ei oleks püstitatud aedu või muid ehitisi. Palume leida võimalused oma kinnistuga piirnevate teelõikude teeäärte korrastamiseks hiljemalt 01. maiks 2010 a. Kellel võimalused puuduvad, andke valda teada, püüame koos leida lahendused. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 võib heakorra eeskirja rikkumise täitmata jätmise eest karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ja juriidilist isikut rahatrahviga kuni 20 000 krooni.


Viimati uuendatud: 02.08.2011
webmaster: