KALMISTUD 

KALMISTUD
Noarootsi valla territooriumil on 3 tegutsevat kalmistut - Noarootsi kalmistu; Sutlepa kalmistu ja Rooslepa kalmistu ja 2 ajaloolist kalmistut - Hosby vana kalmistu ja Osmussaare kalmistu. 
Noarootsi, Hosby vana, Sutlepa ja Rooslepa kalmistud on ajaloomälestistena riikliku kaitse all.
Noarootsi valla tegutsevad kalmistud on valla hallata. Kalmistute maad on kinnistatud. Noarootsi kalmistu maad on EELK Noarootsi Püha Katariina kogudusele tagastatud kirikumõisa maade koosseisus. Sutlepa, Rooslepa, Osmussaare ja Hosby vana kalmistu maad on munitsipaliseeritud.

KALMISTUVAHID
Noarootsi kalmistu: ALBERT REBANE (tel.47 41258; Hosby küla)
Sutlepa kalmistu: VERONICA BUSCHMAN (tel. 59 118 450, Sutlepa küla)
Rooslepa kalmistu: ENN AAMER (tel. 52 25 309; Elbiku küla)
Kalmistuvahtide tööülesanneteks on hauaplatside eraldamine, kalmistu kasutamise eeskirja täitmise kontrollimine ja kalmistu korrashoid.

KALMISTUTE PLAANID ja MAETUTE NIMEKIRJAD
Noarootsi valla tegutsevad kalmistud on tänu Muinsuskaitseameti rahalisele toetusele mõõdistatud ja koostatud on kalmistute digitaalsed plaanid. Samuti on koostatud kalmistutele maetute nimekirjad. 
Inventariseerimisplaanid on koostatud Mapinfo tarkvaraga. Maetute nimekirjad on Exceli tabelitena (nii hauaplatside numeratsiooni, kui ka maetute tähestikulises järjekorras). 

Register Plaan
Noarootsi kalmistu
Sutlepa kalmistu
Rooslepa kalmistu


Plaanide ja nimekirjade paberkandjal versioonid on olemas vastava kalmistu kalmistuvahil ja vallavalitsuse arhiivis (Marika Meister 47 24354; ).
Hosby vana kalmistu hauaplatside plaan ja maetute nimekiri on vaid paberkandjal ja asub vallavalitsuse arhiivis.

KALMISTUTE KASUTAMINE
Noarootsi Vallavolikogu 11.10.2002 a. määrusega nr.46 on kinnitatud “Noarootsi valla kalmistute kasutamise eeskiri”.
Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauaplatside vahed ja hauaplatsiga piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana. Korras tuleb hoida hauatähised ja rajatised.
Kalmistul on keelatud:

 • risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
 • omavoliliselt püstitada ja ümber teha hauarajatisi;
 • kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
 • laiendada omavoliliselt hauaplatse;
 • rikkuda oma tegevusega kalmistu rahu;
 • matta loomi;
 • panna maha prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 • murda, lõigata, koorida või muul viisil kahjustada kalmistu taimestikku;
 • puude mahavõtmine ilma punktis 31 märgitud komisjoni loata;
 • võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid;
 • teha lõkkeid.

Hauaplatsi kasutamiseks tuleb hauaplatsi hooldajal sõlmida vastav kasutusleping. Leping sõlmitakse 25 aastaks ja on praegu tasuta. 
Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi hooldamiseks (hauaplatsi rajamine, igaaastane korrastamine, lillede istutamine jms.) sõlmida vastava lepingu Lilleparun OÜ-ga (Leili Piir telefon 47 41226; fax 47 33299; [email protected] ; Paslepa/Pasklep küla Noarootsi vald).


  Viimati uuendatud: 01.04.2008
  webmaster: