KOOSTÖÖ

KÜLAVANEMAD
Noarootsi vallas on valitud küladele nii eesti- kui rootsipoolsed külavanemad. 
Külavanemad on küladel olnud juba üle 10 aasta. Esimene külavanema statuut kinnitati Noarootsi Vallavolikogu 20.01.1995 a. otsusega nr.73. Praegu kehtiv statuut on kehtestatud 23.10.2003 a. vallavolikogu määrusega nr.25
Vallavalitsus kutsub külavanemad kokku ca 2 korda aastas, et arutada valla arenguga seotud küsimusi ja kuulata külade probleeme.

SÕPRUSVALLAD
Noarootsi vallal on kaks sõprusvalda:
Åtvidabergi kommuun Rootsi Kuningriigis (http://www.atvidaberg.se/; koostööleping 17.03.1990 a.) ja Kronoby kommuun Soome Vabariigis (http://www.kronoby.fi/; koostööleping 27.04.1990 a.; uuendatud koostööleping 15.09.2005 a.). Koostöö toimub hariduse, kultuuri, spordi, omavalitsuse töö, keskkonnakaitse ja planeerimise valdkonnas. Alates aastast 1995 toimuvad iga-aastased sõprusvaldade mängud, korraldajaks järjekorras üks sõprusvaldadest.

RIGULDI-NOAROOTSI KODUKANDIÜHING 
Rootsis elavaid maaomanikke ühendab Riguldi-Noarootsi Kodukandiühing (Rickul/Nuckö Hembygdsförening) http://www.rnhf.se . Ühing loodi 07.03.1992 a. ja ühendab ca 1000 liiget, kes ise või kelle vanemad 1944. aastal Eestist lahkusid. Ühingu eesmärk on kaitsta ja tutvustada eesti-rootslaste kultuuripärandit Eestis ja Rootsis. Ühing edendab kultuurilisi, kunsti-, muusika- ja kirjanduslikke huvisid nii Eestis kui Rootsis; on Rootsis elavate endiste Noarootsi kihelkonna elanike kontakt-organiks ning informatsiooni vahendajaks; püüab säilitada ja tutvustada Noarootsi vanu ehitus- ja käsitöötraditsioone nooremale generatsioonile; aitab korraldada reise Noarootsi.

 

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD NOAROOTSIS

Stockholmi Ülikooli loodusgeograafia eriala tudengite õppekavva kuulub maastiku- analüüsi kursus, mille raames on tudengid viimastel aastatel osalenud Noarootsi valla ja Stockholmi Ülikooli poolt varem kokkulepitud välikursustel Noarootsi vallas. Kursuste korraldaja on olnud Ernst Göran Hoppe.

Tehtud kursusetöödega (rootsikeelsed) on võimalik tutvuda vallamajas.

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD 2008 a.:

 1. En undersökning av dricksvattnet i Nuckö kommun

  Joogivee uuring Noarootsi vallas

 1. Skogen och skogsbruk i Nuckö kommun

  Mets ja metsamajandamine Noarootsi vallas

 1. Förutsättningar för ekologiskt jordbruk i Nuckö kommun

  Ökoloogilise põllunduse eeldused Noarootsi vallas

 1. Förbättringsmöjligheterna i Silma naturreservat – med utgångspunkt för fågelskådare

  Parendusvõimalused Silma looduskaitsealal linnuvaatlejatest lähtuvalt

 1. Rannamäe – vegetationskartering, artinventering och skötselplan

  Rannamäe kinnistu – taimkatte kaardistamine, liigi inventuur ja hoolduskava

 1. Sambandet mellan vegetation och jordarter i Nuckö kommun

  Taimestiku ja mullastiku vaheline seos Noarootsi vallas

 1. Fritidshusexploateringen i nordvästrä delen av Nuckö kommun

  Suvemajade ehitamise võimalused Noarootsi valla loodeosas

 1. Natur- och kulturvärden i byarna Klottorp och Dirslätt

  Suur-Nõmmküla ja Aulepa külade loodus- ja kultuuriväärtus

 1. Den spjutformade udden Spitham – återlämnad markers nyttjande och förslag till användning av kommunens mark

  Odakujuline neem Spithami – tagastatud maa kasutus ja ettepanek vallamaa kasutamiseks

 1. Sutlep – områdesbeskrivning och planlösning

  Sutlepa külaplatsi kirjeldus ja plaanilahendus

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD 2007 a.:

 1. Nuckö kommuns vattenkvalitet

  Noarootsi valla joogivee kvaliteet

 1. Inventering och restaureringsplan för Lyckholm och Prästgården

  Lyckholmi ja Pastoraadi parkide inventeerimis- ja restaureerimisplaan

 1. Inventering och skötselförslag Koha Riguldi/Rickulby

  Inventuur ja hooldusettepanek Koha kü-le Riguldi külas

 1. Återställande av vattenflödet runt Nuckö

  Vee liikumise taastamine Noarootsi ümber

 1. Förslag till skötselplan på Odensholm (Osmussaar)

  Ettepanek Osmussaare maastikuhoolduskavale

 1. Turismutveckling i Silma naturreservat

  Turismi arendamine Silma looduskaitsealal

 1. Sovjetiska Militärbaser i Nuckö kommun

  NL sõjaväebaasid Noarootsi vallas

 1. RAMSHOLM – Skötselplan och detaljplanering

  Ramsi hooldusplaan ja detailplaneering

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD 2006 a.:

 1. Dricksvattenkvalitet i Nuckö Kommun

  Joogivee kvaliteet Noarootsi vallas

 1. Sanering av en sovjetisk militärbas – en handlingsplan för Pullapää

  Nõukogude sõjaväebaasi saneering – tegevusplaan Pullapää jaoks

 1. Ekoturism i Nuckö naturreservat

  Ökoturism Noarootsi loodusreservaadis

 1. Odensholm

  Osmussaar

 1. Sutlep – restaureringsplan för Sutleps herrgårdspark

  Sutlepa mõisa pargi restaureerimisplaan

 1. Luftvärnsrobetbasen i Sutlep – förslag till framtida markanvändning

  Sutlepa raketibaasi maa kasutamise ettepanek tulevikus

 1. Havsstrandängar i Silma naturreservat – utvärdering av LIFE-projekt

  Rannaniidud Silma looduskaitsealal - hinnang Life-projektile

 1. Strandområdenas utnyttjande – en studie i Nuckö kommun

  Rannaalade kasutamine – uurimus Noarootsi vallas

 1. Markåterlämning – en fältundersökning i Nuckö kommun

  Maade tagastamine Noarootsi vallas

 1. Energhushållning i Nuckö kommun

  Energiamajandus Noarootsi vallas

 1. Restaureringsplan för herrgårdsparker – Klottorps herrgård i Nuckö kommun

  Mõisaparkide restaureerimisplaan – Nõmmküla mõis Noarootsi vallas

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD 2005 a.:

 1. Bytomter i Estland – Gutanäs, Klottorp, Roslep

  Talukohad Eestis – Kudani, Suur-Nõmmküla, Rooslepa

 1. Kolchosjordbruket i Nuckö kommun – melioreringarnas påverkan på lanskapet

  Suurpõllumajandus Noarootsi vallas – maaparanduse mõju maastikule

 1. Restaurering av Bysholms herrgårdspark – upprättande av skötselplan

  Vööla mõisapargi restaureerimine – hooldusplaani koostamine

 1. Skogsbruk i Estland – problem och miljöhänsyn

  Metsandus Eestis – probleemid ja keskkonnateadlikkus

 1. Lövängsrestaurering i Nuckö kommun

  Puisniitude taastamine Noarootsi vallas

 1. Projekt Odensholm – utvärdering av skötselplan

  Osmussaar – hooldusplaani hindamine

 1. Ekoturism i Nuckö kommun

  Ökoturism Noarootsi vallas

 1. Estlands strandskydd – en studie i Nuckö kommun

  Kalda- ja rannikualade kaitse Noarootsi vallas

 1. Energi – alternativ el i Nuckö kommun

  Energia - alternatiivelektrienergia Noarootsi vallas

 1. Markföroreningar vid övergivnasovjetiskarobotbaser – beskrivning av föroreningsproblematiken vid Sutlep och Pullapää samt förslag till åtgärder

  Endistest nõukogude raketibaasidest mahajäänud pinnasereostused Sutlepas ja Pullapääl

 1. Vattenkvalitet i Nuckö kommun – en undersökning av brunnar

  Veekvaliteet Noarootsi valla kaevudes

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD 2004 a.:

 1. Havsstrandängar i Estland – en studie kring motiv till bevarandet av våtmarkerna I två av Estlands naturreservat

  Rannaniidud Eestis – uurimus Eesti kahe looduskaitseala märgala säilitamise ajendist

 1. Alvarmark i Estland – vård att restaurera och bevara

  Alvarid Eestis

 1. Vattenkvalitet I brunnar

  Veekvaliteet kaevudes

 1. Restaurering av herrgårdsparker – skötselplan

  Mõisaparkide restaureerimine – hooldusplaan (Suur-Nõmmküla ja Paslepa)

 1. Markåterlämning – landskapsförändringar i tre byar i Nuckö kommun 1930-2004

  Maa tagastamine – maastiku muutused Noarootsi valla kolmes külas 1930-2004

 1. Torvbrytning i Estland – med tyngdpunkt pånatur och miljökonsekvenser

  Turba kaevandamine Eestis – raskuspunktiga loodusele ja keskkonnale

 1. Vindkraft i Estland – samt andra förnyelsebara energikällor

  Tuulejõud Eestis – koos teiste uuenduslike energiaallikatega

 1. Föroreningar på robetbasen i Sutlep – en jämförande studie

  Sutlepa raketibaasi reostused – võrdlev uurimus

ROOTSI TUDENGITE TÖÖD 2003 a.:

 1. Estland fauna – med inriktning på fågelfaunan

  Eesti fauna – suunitlusega linnustikule

 1. Skogen i Nuckö kommun – en studie av ett skogsbruk under utveckling

  Metsad Noarootsi vallas – uurimus arenevast metsakasutusest

 1. Den sovjetiska militärens verksamhet i västra Estland – och dess konsekvenser för miljön

  Nõukogude sõjaväe tegevus Lääne-Eestis ja selle tagajärjed keskkonnale

 1. Rickul herrgård, Klottorp herrgård och S:t Katarinas pastorat – restaureringsförslag till parkerna runt

  Riguldi mõisa, Suur-Nõmmküla mõisa ja Hosby pastoraadi pargid – restaureerimisettepanekud

 1. Reservat i Nuckö kommun – naturvärden och skötselplaner

  Loodusreservaat Noarootsi vallas – loodusväärtused ja hoolduskavad

 1. Undersökning av dricksvattenkvaliteten i Nuckö kommun

  Joogivee kvaliteedi uuring Noarootsi vallas

 1. Kolchosernas betydelse för dagens landskap – en studie av Klottorp och Enby i Nuckö kommun, en del av Estlands svenskbygd

  Kolhooside tähendus tänasele maastikule – uurimus Suur-Nõmmkülast ja Einbist Noarootsi vallas osana Eesti rootsialadest


Viimati uuendatud: 02.08.2011
webmaster: