Alates 01.08.2009 on Noarootsi Lasteaed liidetud Noarootsi Kooliga üheks asutuseks nimetusega Noarootsi Kool.


AJALUGU JA TÄNAPÄEV

Noarootsi Lasteaed on Noarootsi vallas Pürksi külas asuv koolieelne lasteasutus. Teeninduspiirkonnaks on Noarootsi vald. Noarootsi Lasteaed avas ukse 13.märtsil 1972.aastal. Siis kandis lasteaed V.I.Lenini nim. kolhoosi Lastepäevakodu nime. Rühmi oli kaks. Alates 1991.aasta septembrist on lasteaed omavalitsuse haldusalas. Meie lasteaed asub looduskaunis kohas, üsna küla keskel, aga samal ajal ka metsa ääres. Maja ümbritseb hästi suur õueala. Noarootsi lasteaed on lapsekeskne koht, kus lapsele on loodud turvaline ja hooliv keskkond igakülgseks arenguks. Aastatel 2005-2007 on lasteaias välja vahetatud kõik aknad, maja on saanud soojustuse koos välisviimistlusega, remonditud on rühmaruum ja magamistuba, lastele valmis suur, avatud rõdu ja mänguväljak, territooriumi piirab nüüd uus, nägus aed. Lasteaia on üks liitrühm, lapsed on rühmas 2-7 aastased. Lapsi õpetavad kolm õpetajat. Lastega tegeleb ka õpetaja abi. Lapsi on meil 27

ÕPPETÖÖ

1.ÕPPEKAVA
Õppe- ja kasvatustöö aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud alushariduse raamõppekava üldeesmärk: Laps on kooliajaks jõudnud kehalises, vaimses, sotsiaalses, kõlbelises ja esteetilises arengus vastavale arengutasemele ja peale lasteaia õppekava läbimist on lapsel olemas eeldused koolis õppimiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks. Raamõppekavast lähtudes oleme koostanud lasteaia õppekava, kus on kirjas erinevate õppe-kasvatustegevuse valdkondade taotlused ning eesmärgid. Õppe-ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Õppekava vanuseline ja kuude lõikes jaotus toetab J.Käisi õpetamise põhimõtet: lähemalt-kaugemale ja üldiselt-üksikule.

2.TEGEVUSTE PLAAN

LAPSEVANEMALE

Lasteaia kasvatuse eesmärk on toetada kodust kasvatust. Meie töö edukus sõltub sellest, milline on lasteaia personali ja lastevanemate üksteise mõistmine ja usaldus, koostöö ühiste eesmärkide nimel. Lasteaias muutub laps iseseisvamaks ja enesekindlamaks, ta õpib endale teadvustama, mida ta tahab või oskab. Laps õpib suhtlemist ja kollektiivis toimetulemist. Lasteaias peab ta teiste lastega arvestama, jagama mänguasju ja õpetaja tähelepanu. Lasteaias rikastub lapse maailmapilt. Ta õpib tundma teistsugustest kodudest pärit lapsi, arvestama ja tunnustama inimeste erinevusi. Laps õpib kaitsma oma seisukohti, ära kuulama ning arvestama teiste omi.Need oskused aitavad tal koolis paremini toime tulla. Lasteaias toimub kogu aeg midagi. Laps on kõige keskel ja osa sellest.Meie sooviks on luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse huvi teadmiste vastu, saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest. Tahame olla lapsele soojaks ja turvaliseks koduks, kus iga laps on armastatud ja hinnatud pereliige.

1.PÄEVAPLAAN

07.30-08.30 Laste tulek lasteaeda, mängimine sõpradega
08.30-08.45 Hommikusöök
08.45-09.00 Ettevalmistus tegevusteks
09.00-11.00 Õpetaja poolt organiseeritud tegevused
11.00-12.15 Viibimine õuse (jalutus- ja õppekäigud, vaatlused, liikumismängud, vaba mäng)
12.30-13.00 Lõunasöök
13.00-15.00 Kuulame unejuttu. Lõunauinak
15.00-16.45 Vabad mängud, õpetaja poolt organiseeritud tegevused ja individuaalne töö lastega.
15.45-16.00 Oode
16.10-16.20 Bussi peale minek
16.45-17.00 Õhtusöök
17.00-18.30 Individuaalne töö lastega, laste vabad mängud, kojuminek.

2. LASTEAEDA VASTUVÕTMISE JA SEALT VÄLJAARVAMISE KORD

3. LAPSE TOOMINE JA VIIMINE

* Hommikul tuleb laps tuua lasteaeda õigeaegselt, enne planeeritud tegevusi. Siis on lapsel hea algavasse päeva sisse elada.
* Kui soovite, et laps saaks hommikusöögi, tuleb tulla hiljemalt 8.30
* Kell 9.00 algavad Teie lapse jaoks tegevused ja mäng.
* Lapse hilinemisest või puudumisest palume teatada hiljemalt kella 8.30
* Õhtul palume kinni pidada lasteaia sulgemise ajast – 18.30

4. LAPSE RIIETUS
* Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate vahetusjalanõude olemasolu.
* Liikumistundides on lapsel lühikesed püksid ja särk.

5.HAIGE LAPS
* Haige laps on kodus.
* Haiget last lasteaeda ei tooda, kuna see ohustab teiste laste ja personali tervist.
* Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teiste lastega, peaks ta jääma veel koju.
* Nakkushaiguste korral tuleb teavitada koheselt õpetajat.
* Pikemate haiguste ja nakkushaiguste korral tuleb laps lasteaeda arsti tõendiga.
* Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta, sest õpetajal pole õigust lapsele ravimeid manustada ja rühmas pole ettenähtud kohta, kus ravimeid hoida.

6.LASTEVANEMATE TASU
* Meie lasteaias ei ole kohamaksu.
* Toidupäeva kinnitatud piirhind on 18.-krooni päev. Raha saab tasuda Noarootsi Vallavalitsuse arvele10602002429006
* Toidupäeva maksumuse otsustab hoolekogu
* Lapsevanema poolt kaetava õppevahendite tasu osa suuruseks on kuus 50.- krooni
* Õppevahendite tasu tuleb maksta ka siis, kui laps ei ole antud kuul lasteaias käinud.
* Õppevahendite tasu ei maksta lasteaia ajutise kinnioleku ajal juuli kuus.

HOOLEKOGU

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille toetav roll on aidata kaasa lasteasutuse arengule.

Hoolekogusse kuuluvad:
1. Ivar Malmet
2. Katrin Karm
3. Laine Belovas
4. Tiina Rohi – Noarootsi Vallavalitsuse esindaja

KONTAKT
Noarootsi Lasteaed
91201 Pürksi, maja 6
Noarootsi vald
Läänemaa
Telefon 47-41163
Faks 47-24351


Viimati uuendatud: 09.11.2009
webmaster: